„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.” – czytamy w komunikacie. Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw.

  • Ekonomiści PIE szacują, że wzrost cen w tej grupie będzie dwucyfrowy przynajmniej do sierpnia bądź września.W komentarzu podano, że wzrost inflacji w styczniu do 17,2 proc.
  • Borys w trakcie sesji inauguracyjnej konferencji EEC Trends odbywającej się w Warszawie.
  • Jak podkreśliła Rzeczkowska, sytuacja geopolityczna i obserwowane spowolnienie gospodarcze spowodowały, że obecne prognozy wzrostu PKB na 2023 r.
  • Ponadto, nieznana jest również decyzja regulatora w zakresie zmian taryf na gaz i energię elektryczną w ślad za dynamicznym wzrostem cen hurtowych.
  • Jednak problem w tym, że prognozy ekonomistów (nawet tych z państwowych banków) wskazują, że po spadku inflacji w 2024 r.

Inflacja będzie spadać, ale trend ten może zatrzymać się, a być może nawet odwrócić, w drugim półroczu przyszłego roku. Oto prognozy makroekonomiczne Grant Thorntona dla Polski. “Ta ścieżka PKB jest tożsama z techniczną recesją i prawdopodobnie również z przynajmniej jednym kwartałem spadków PKB rok do roku. Inflacja w paśmie odchyleń od celu na koniec 2024. To jest spójne z bliskim końcem cyklu” — oceniają ekonomiści Pekao.

W Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w całej strefie euro inflacja w połowie bieżącego roku sięgała około 9% – choć w części krajów strefy była wyraźnie wyższa. Na Litwie, Łotwie i w Estonii zgodnie z szacunkami za lipiec przekracza ona 20%. „Inflacja CPI w 2023 r. Powinna się zawierać – zgodnie z typowymi scenariuszami (tj. wartościami wyznaczonymi przez krańce 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa rozkładu zagregowanego) – między 11,7 proc. (przy prognozie centralnej równej 13,6 proc.)” – czytamy w opublikowanym w poniedziałek raporcie z grudniowej rundy „Ankiety makroekonomicznej NBP”.

Inflacja będzie spadać, ale trudno liczyć na wynik jak sprzed kilku lat. Co ze stopami?

Co więcej, według oczekiwań rynkowych banki te będą kontynuowały cykl zacieśnienia polityki pieniężnej. Jego efektem będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego, nie tylko w Stanach Zjednoczonych i strefie euro, ale – ze względu na istnienie globalnych powiązań handlowych – w większości gospodarek na świecie. Słabsza światowa koniunktura spowoduje, że również globalna presja inflacyjna będzie słabnąć. Uzasadniając środową decyzję o utrzymaniu stóp, RPP oceniła, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. „Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 7 marca 2022 r.

Prawdopodobieństwem – powinna wynieść między 11,7 proc. – wynika z prognoz ekspertów, którzy wzięli udział w opublikowanej przegląd handlowy na sierpień zysk jest $625 w poniedziałek ankiecie makroekonomicznej NBP. Prognoza centralna zakłada inflację równą 13,6 proc.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji agencja acra przydzielono rating rosji na poziomie “ do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego” – wskazano. Eksperci tną prognozy wzrostu polskiej gospodarki w 2023 r.

Emeryturę i kredyt 2 proc. Przypomnijmy, że Inflacja w Polsce – według wstępnych danych GUS – wzrosła w czerwcu 2022 r. Dynamikę spożycia prywatnego w najbliższych kwartałach będą też podnosić wydatki konsumpcyjne uchodźców z Ukrainy, finansowane zarówno ze środków własnych, jak i przyznanych im świadczeń rodzinnych, podano także. MFW potwierdza odwrót drożyzny.

  • Zastrzegł jednak, że więcej będzie wiadomo po marcowej projekcji NBP.
  • Prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 9,8-15,1 proc., a w 2024 r.
  • – podano w raporcie NBP.
  • Zgodnie z marcową projekcją inflacji Narodowego Banku Polskiego, roczna dynamika wzrostu cen z dużym prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 9,3% – 12,2% w tym roku, a w kolejnym roku zacznie spadać.

Zastrzegł jednak, że więcej będzie wiadomo po marcowej projekcji NBP. RPP podała również, że wszelkie dalsze decyzję będą zależały od informacji dotyczących aktywności gospodarczej, ale również wpływu rosyjskiej agresji i wojny w Ukrainie. Według szacunków NBP w Polsce przebywa obecnie około 1,0-1,3 mln ukraińskich uchodźców, a ich aktywność zawodowa jest wysoka. “Według danych MRiPS do 28 października br. do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ok. 625 tys. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy” – podano. Spadek inflacji CPI będzie wspierany przez stopniowe ustępowanie napięć w sieciach dostaw i spowolnienie inflacji za granicą oraz obniżającą się dynamikę kosztów związanych z zatrudnieniem, wynika z raportu. Prognoza centralna dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków w grudniu 2022 r., wynosi 6,72% na 2023 r.

NBP nr 197/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,5183 zł. Jego zdaniem bardzo ważne jest, aby Polska sprawnie uruchomiła m.in. Środki z KPO, ponieważ one będą decydowały o tym, czy w strategia huntera: stabilny dochód w niestabilnym czasie najbliższych 2-3 latach nasz kraj będzie się rozwijał w tempie 2,5 proc. PKB, czy 3,5 – 4 proc. Borys pewnych ryzyk upatruje dla konsumpcji oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Ten ostatni czynnik miał pewien wpływ na inflację w Polsce. Przypomnę tylko, że nasza gospodarka poradziła sobie z pandemią nadzwyczaj dobrze i w I kwartale bieżącego roku realny PKB przekraczał już o ponad 8% poziom sprzed pandemii, podczas gdy część gospodarek, w tym Niemcy, nie osiągnęły przedpandemicznego poziomu. Tak dynamiczna odbudowa aktywności gospodarczej jest niezaprzeczalnym sukcesem, choć tworzy również podatny grunt do silniejszego wzrostu cen w następstwie globalnych szoków proinflacyjnych. Według ostatniego finalnego odczytu (za czerwiec br.) inflacja CPI wyniosła 15,5%.

Stopy procentowe NBP w 2023 roku

To miks przynoszący znaczne ryzyko tego, że po trwających teraz spadkach inflacja w drugim półroczu 2024 r. Znów zaskakiwać nas będzie w górę. Jednocześnie pogorszenie koniunktury – nawet przejściowe – będzie oddziaływało w kierunku osłabienia presji popytowej i obniżenia inflacji CPI. Można powiedzieć, że inflacja rozumiana jako proces ekonomiczny osiągnęła już swój szczyt, choć w wymiarze statystycznym dynamikę cen mogą jeszcze przejściowo podbijać czynniki regulacyjne, w tym wzrosty taryf na prąd i gaz, związane z wcześniejszymi wzrostami cen surowców. Między innymi dlatego – mimo stopniowego spadku w 2023 r.

PCC Rokita ruszyła z publiczną emisja obligacji. Inwestorzy mogą liczyć na blisko 9%…

Gros wzrostu cen wynikało z bezpośredniego i pośredniego wpływu silnie drożejących surowców i półproduktów na rynkach światowych. Zmiana inflacji pomiędzy lutym i lipcem 2022 r. W 80% wynikała ze wzrostu rocznej dynamiki cen energii oraz żywności i napojów bezalkoholowych, a więc towarów, których ceny silnie reagują na kształtowanie się czynników zewnętrznych. Nasze szacunki bazujące na modelach ekonometrycznych wskazują ponadto, że w przypadku Polski czynniki zewnętrzne odpowiadają za około 75% odchylenia inflacji CPI od celu inflacyjnego. Wyraźny wzrost inflacji w większości gospodarek w ostatnim okresie ma więc globalne źródła.

NBP podało projekcje inflacji w Polsce na lata 2022 – 2024. Ceny mają rosnąć nawet w dwucyfrowym tempie

Wynieść 13,1 proc. (w porównaniu do 14,4 proc. zanotowanych w 2022 r.). Miała obniżyć się do 5,9 proc., a dopiero w 2025 r. Do górnej granicy zakresu wahań z celu NBP (czyli 3,5 proc.). W środę Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na poziomie 6,75 proc. Obowiązującym od początku września.

Jak czytamy, w wielu gospodarkach inflacja jest najwyższa od dekad, a jej głównymi źródłami są ceny surowców (efekt wojny na Ukrainie i zaburzeń łańcuchów dostaw). Do tego dochodzą czynniki popytowe i zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. Po posiedzeniu RPP 9 listopada 2022 roku, oprócz decyzji o stopach procentowych opublikowano również “Raport o inflacji – Listopad 2022”. Jak wynika z analiz Narodowego Banku Polskiego, w 2023 roku inflacja utrzyma się na podobnym poziomie, ale w przyszłych latach powinna spadać. Co więcej, można spodziewać się również spadku PKB. Czynnikami wspierającymi wzrost w 2024 r.

Ekonomiści PIE szacują, że wzrost cen w tej grupie będzie dwucyfrowy przynajmniej do sierpnia bądź września.W komentarzu podano, że wzrost inflacji w styczniu do 17,2 proc. Jest niższy od rynkowych prognoz, które zakładały, że wyniesie ona 17,6 proc. Także szczyt inflacji w lutym, według PIE, będzie niższy niż wskazywali ekonomiści – prawdopodobnie będzie to 19,0-19,5 proc. Wzrost PKB sięgnie 4,6 proc.